Ontwerp Wedstrijdreglement Travel Lounge Latem –
Koop lokaal én Win 2021 Wedstrijd

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Travel Lounge Latem 2021 wedstrijd

(de “Wedstrijd”) van X-Perience TICE BV waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te Latemstraat 16, 9830 Sint Martens Latem. (hierna “Travel Lounge Latem”).

De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen bij Travel Lounge Latem (Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem) en zijn tevens te raadplegen op www.travel-lounge.be/wedstrijd.

 1. Travel Lounge Latem behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. zonder dat Travel Lounge Latem daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de Wedstrijd zal door Travel Lounge Latem bekend worden gemaakt via de website www.travel-lounge.be. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 2. Travel Lounge Latem behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 1. Deelname aan de Wedstrijd is zonder aankoopverplichting en loopt van 01/06/2021 tot en met  19/12/2021.
 2. Medewerkers van Travel Lounge Latem en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. Deze Wedstrijd staat open voor iedereen die woonachtig is in België en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 4. Elke deelnemer heeft recht op 1 deelname per aankoop bij een van de deelnemende handelaars: Apotheek & Skinbar Latem – Art Center Horus – Found & Baker – Galerie Oscar De Vos – Jaro & Jolie – Mimi Baby Latem – Parfums & Beauté – Restaurant L’Autre Vie – Terrazza – The Boutique Gallery – ‘t Linnenkastje – Travel Lounge Latem.
 5. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 6. Enkel meerderjarigen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.


Wedstrijd

 1. De Wedstrijd loopt van 1 juni 2021 00u00 tot en met 19 december 2021 23u59. Deelnames erna zullen niet meer in aanmerking komen.


Om deel te nemen aan de Wedstrijd dienen deelnemers volgende handelingen uit te voeren op de deelnameformulieren:

 1. de gevraagde contactgegevens van de deelnemer volledig en correct opgeven (voornaam, achternaam, adres, emailadres, telefoonnummer)
 2. De meerkeuze wedstrijdvraag beantwoorden
 3. en de open schiftingsvraag beantwoorden.

Enkel volledig en correct ingevulde deelnameformulieren komen in aanmerking om een prijs te winnen.

 1. Toekenning van de prijs gebeurt op basis van volgende criteria:
 2. Op basis van de wedstrijdvraag wordt een eerste selectie van potentiële winnaars weerhouden. Enkel wie de wedstrijdvraag correct beantwoordt, komt na deze selectie nog in aanmerking voor de prijzen.
 3. Hierna worden deelnemers weerhouden van wie het antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord zo dicht mogelijk benadert of juist hebben. De winnaars van de Wedstrijd worden bepaald in volgorde dat ze het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden.
 4. Indien er na de schiftingsvraag nog ex-aequo ’s zijn zal een nieuwe schiftingsvraag per email  worden gesteld.
 5. De winnaars zullen persoonlijk worden gecontacteerd via het opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. En dit uiterlijk, 4 weken na het afsluiten van de wedstrijd. Geen verdere communicatie over de winnaar zal gedaan worden.
 6. Indien de winnaar niet reageert op het bericht van zijn winst binnen de 72u vervalt zijn recht op de prijs en wordt deze toegekend aan volgende mogelijke winnaar in rij door Travel Lounge Latem geselecteerd.
 7. De winnaar zal contact moeten opnemen met Travel Lounge Latem om zijn prijs te kunnen ontvangen.
  Dit kan via volgende contactgegevens: 

Travel Lounge Latem, Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem 

tel. 09 282 00 85

mail: info@travel-lounge.be

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Travel Lounge Latem kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden verwerkt door  Travel Lounge Latem met inachtneming van de privacyverklaring van Travel Lounge Latem, zoals vermeld op www.travel-lounge.be 

 3. De door de deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Travel Lounge Latem verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens. Dit bestand zal door  Travel Lounge Latem gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd én om toe te voegen aan zijn mailingbestand om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Travel Lounge Latem.

Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

Prijzen


 1. In deze wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:

1x 10-DAAGSE LUXESAFARI NAAR NAMIBIË VOOR 2 PERSONEN 

Inclusief vluchten in economy class, 4×4-huurwagen ter plaatse

en verblijf in deze 5-sterrenlodges:

 • Zebra Lodge in Kalahari (diner, bed & breakfast basis, 2 nachten)
 • Zannier Hotels Sonop in Sossusvlei-regio

(diner, bed & breakfast basis, 2 nachten in een One-Bedroom Tent)

 • The Strand Hotel in Swakopmund met dolphin cruise (2 nachten)
 • Epacha Game Lodge & Spa in Etosha-regio

(diner, bed & breakfast basis, 2 nachten)

 • Zannier Hotels Omaanda, op 1 uur van Windhoek

(diner, bed & breakfast basis, 2 nachten in een One-Bedroom Hut)
Reisperiode 2022. 

(Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van de reservatie)

1 x Waardebon Transformatie juweel –  Heursel twv € 1.500

1 x Waardebon Jaro & Jolie twv € 750

5x Waardebonnen Restaurant L’Autre Vie twv € 50 

10x Waardebonnen Apotheek Latem – Skibar Latem twv 25

21 Het boeken van de reizen met de waardebons is enkel mogelijk in het kantoor van Travel Lounge Latem of via info@travel-lounge.be bij voorlegging van de waardebon.

 1. De winnaars hebben het recht om hun waardebon naar keuze te gebruiken binnen de geldigheidsduur én -wat de reis betreft- onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van de reservatie.
 2. Het is toegelaten voor de winnaars om eigen middelen te gebruiken als aanvulling op de waardebon.
 3. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura. De winnaars hebben enkel het recht om hun prijs te aanvaarden of te weigeren.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 1. Travel Lounge Latem en daaraan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie in het Travel Lounge Latem Magazine, op de website travel-lounge.be of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Travel Lounge Latem.
 2. Travel Lounge Latem is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Wedstrijd. Travel Lounge Latem draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Travel Lounge Latem is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Travel Lounge Latem is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 1. Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de Wedstrijd dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.
 2. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen Travel Lounge Latem:
  Per telefoon op het nummer 09 282 00 85

via email: info@travel-lounge.be

Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met Travel Lounge Latem, krijgt u telefonisch of per email antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 17 mei 2021.